Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: VEKUNOlogo25%    

 

                JAARVERSLAG 2018

 

 

 

     DE VERENIGING

 

Leden

Aan het einde van 2018 waren 27 personen kunstenaar-lid en 18 personen kunstlievend lid. Er hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld. Annet Raben, Linda van Huffelen.  Sonja van Beuzekom en Jeffrey Linker hebben lidmaatschap opgezegd. Karien Melman heeft haar lidmaatschap aan het eind van het jaar gewijzigd van lid naar kunstlievend-lid. De contributie is dit jaar niet verhoogd.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur: Berend Vos (waarnemend voorzitter), Jannie Hiskes (penningmeester), Mariet Schedler(secretaris), Sonja Leutholff (Website),  Peter de Vis (K38 aanspreekpunt),  Loes Wouda en Wouter van der Heide proef bestuurslid.  

Speerpunten van het bestuur zijn:
 informeren, transparantie vergroten, betrokkenheid aanscherpen. Wat betreft de lopende zaken gaat meeste aandacht naar de 5 exposities. Aandachtspunten zijn verder:  K38 contacten via het Partneroverleg /het bijwerken Checklist / Contacten onderhouden met de werkgroepen, wel en wee van alle leden / Contact met  andere partijen / Updaten mailinglist / Huishoudelijk reglement/ Takenlijst van elk lid activeren.

Vrijdag 25 mei 2018 treedt de AVG in werking.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe privacywetgeving vanuit de EU. Verkuno heeft actie ondernomen.

 

Werkgroepen

Marleen en Jelly zijn vanaf januari als werkgroep actief. Ze organiseren een werkbijeenkomst in K38 over betrokkenheid voor bestuurstaken en beschikbaarheid voor andere taken. Zij presenteren het verslag op ALV.   Zij waren positief over de vergadering van 22.02. Hun conclusie is dat iedereen wat wil doen voor de vereniging en ook actief bezig is, maar dat het alleen op bestuurlijk niveau moeilijk is om Verkunoleden te vinden. Aanbevolen wordt om kunstlievende leden te zoeken, die wel actief in het bestuur zitting zouden  willen nemen en om voor onderdelen van het penningmeesterschap en van het secretariaat een betaalde kracht te nemen .

De werkgroep Ballotage: Loes, Ansje, Arien ( tot maart) en Sonja & Thea (vanaf nov.). Toelatingscriteria voor het lidmaatschap. De ballotagecommissie beoordeelt of een kunstenaar, die geen opleiding heeft gehad aan een Kunstacademie of aan een andere kunstvakopleiding, lid kan worden van Verkuno aan de hand van de volgende criteria: 1) het werk, 2) exposeert men geregeld, 3) geeft men les of cursus, 4) heeft men een atelier, 5) andere activiteiten bv. Bestuurswerk of commissie werk etc.

 

Als een kunstenaar een kunstvakopleiding heeft, vindt er alleen een kennismakingsgesprek met de commissie plaats om uit te leggen wat Verkuno van nieuwe BK-leden verwacht.

Dus dat er participatie in de organisatie bij het lidmaatschap hoort.

 

Kunstlievende Leden kunnen een kennismakingsgesprek krijgen waarin hen uitgelegd wordt welke rechten zij hebben bij Verkuno, zoals bv.; Deelnemen in het bestuur, of suppoosten of een andere taak, als men daartoe bereid is.

 

Werkgroep Educatie wordt namens Verkuno bemand door Evert van der Kolk. Het doel van de werkgroep is om een spilfunctie te vervullen tussen scholen en exposities in K38. Ze proberen de werkgroepen aan te zetten om scholen te ontvangen. Er is een lesbrief gemaakt welke toepasbaar is op elke expositie (zie Checklist). Verder is de werkgroep drukdoende om workshops en lezingenreeksen voor de boven ruimte te organiseren.  In maart bestuuroverleg met Evert. Hij stelde dat aan de scholen geen vergoeding wordt gevraagd omdat er al een groot gedeelte van het bedrag dat de scholen in de gemeente Noordenveld krijgen voor cultuur,  besteed wordt aan beeldende kunst. Ook voor  rondleidingen van andere groepen zou een bedrag gerekend kunnen worden.
Het bestuur van Verkuno wil onderzoeken of wij zelf honorarium en reisvergoeding beschikbaar kunnen stellen aan onze leden.

Werkgroep Verkuno op Reis gaat door op de vertrouwde voet dankzij Marijtje en met hulp van oa Guido en Karien. Schade aan de zuil is gerepareerd.

Werkgroep Aan de Slag met Verkuno is nieuw. Aanleiding is van CEN en K&C om vervolg te maken op VOR. Peter, Wouter, Jannie en Peter maken aanvraagsubsidie en wordt beloond. Jelly, Yvonne, Marleen en Marijtje zijn uitgenodigd om lesbrief te maken voor groep 6.

Werkgroep Externe contacten is nog onbemand.

Werkgroep Reizen bestaat uit Thea, Ansje en Peter dV. Ze hebben de Wageningen trip georganiseerd. De busreis ging naar ‘het Depot’ en de beeldenexpo 'eeuwige verjonging’ in het belmonte arboretum. DE trip werd door ca 25 leden en gasten als zeer succesvol ervaren.

 

 

Ledenvergaderingen

Er zijn twee algemene ledenvergaderingen geweest. Op 5 april en 15 november. 

Op 5 april zijn op de jaarvergadering de begroting 2018 goedgekeurd en financieel jaarverslag2017 / nieuwe kascommissie Guido, Evert, Arien (res) / jaarverslag 2017 bekrachtigd. / werkgroep Ballotage & Toelating vastgesteld.

Op 15 november werden o.a. de nieuwe leden voorgesteld / het programma 2020 vastgesteld aan de hand van 18 nieuwe voorstellen /Nieuwe website / Openingstijden feestdagen besproken / Stand van zaken Verkuno na 2019 / Oproep voor nieuwe bestuursleden /De betrokkenheid van de leden is via takenlijst zichtbaar. 

 

EXPOSITIES IN 2018( zie ook verkuno.nl / archief)

 

                  

 

Met de inzet van leden en vrijwilligers zijn ook in 2018 waren er vijf tentoonstellingen in K38.
Bij de exposities 2015 hebben we 1379  bezoekers ontvangen.  
Bij de exposities 2016 hebben we 1183  bezoekers ontvangen.  
Bij de exposities 2017 hebben we 1111  bezoekers ontvangen.  
Bij de exposities 2018 hebben we  1536  bezoekers ontvangen.  
Het is een enorme verhoging ten opzichte van de vorige jaren.  Toppers waren Glas en Salon XX.

 

3/2-25/2/2018 MOGELIJK HOUVAST

Om de wereld te verkennen heb je vaak een houvast nodig om je niet te verliezen in die wereld. De vier kunstenaars van deze Verkuno  expositie verkennen en zoeken hun eigen wereld. Ze pogen via materiaalgebruik en ideeën grip te krijgen op hun wereld. Vier kunstenaars zoeken in hun werkproces een houvast op verschillende wijze. Het is de eerste keer dat deze vier kunstenaar samen exposeren en deze combinatie toont unieke onderlinge verbanden.       
De opening  werd verricht door Flip Drukker.                                                                                         

Henk Oelenlaat hier enkele beelden zien. Voor dat werk gebruikt hij het gegeven van de mythologische Dubbele Poort van Dromen. Vanuit dat houvast neemt hij de alle vrijheid om materialen en vormen te combineren tot er via een proces van ‘trial & error’, die beelden ontstaan die u hier ziet. Een ander thema wat hem bezig houdt  is wat hij hoort en leest over hoe de kosmos in elkaar steekt.       Het maken van deze beelden geeft hem een houvast  in een poging dat allemaal te   begrijpen.                                                                                                                                           
Peter Dijkschildert lijnen en vlakken die zijn ontleend aan plattegronden. Dat houvast van beschrijvende lijnen op kaarten, combineert hij met meer toevallig ontstane vormen. Hij focust zijn aandacht op invloeden van economie, cultuur en geopolitiek op de wereld. Op deze tentoonstelling zien we een groot schilderij ( 2x3 m) welk refereert aan plattegronden van woonhuizen die verwoest zijn. Ieder houvast is verdwenen voor de bewoners in ‘My House was a Garden of Roses’.          
Mariet Schedlergebruikt het intuïtief combineren van vormen en diverse materialen als het mogelijke houvast. In deze expositie toont ze de grote schaal gemaakt van fragmenten van etsplaten van Huug (mede exposant). Nieuw werk voor deze expositie zijn wandobjecten met combinatie van etsplaten, spiegels en licht. Ze verwerkt de platte harde metaalplaten tot nieuw ruimtelijk werk.                                                                    
Alle drie hebben ze dus ergens een houvast aan in hun werkproces.                                                      Huug Pleysier(1944 Rotterdam  – 2000 Groningen) is vooral bekend geworden met zijn zinketsen, onlangs te zien in Groninger Museum, Museum Dr888 en Belvedère. Op deze tentoonstelling is na lange tijd eindelijk weer zijn Magnus opus getiteld ‘Vader’ te zien. Een groot schilderij van 8x2 meter met combinaties van fotozeefdrukken en schilderwerk. Op het eerste gezicht lijkt het werk meer abstract, maar wie echter verder kijkt ziet herkenbare vormen, letters en cijfers. Huug maakte zichzelf een eigen wereld. De kunst gaf hem zijn identiteit en was zijn houvast in de wereld en het leven.

Geïnspireerd door ideeën, emoties en omgeving maken ze alle vier werken die op het eerste gezicht misschien moeilijk te begrijpen zijn, maar wat hun bindt is het ‘mogelijke houvast’ van kunst. Zij stellen zich niet ten doel om een specifieke boodschap uit te dragen en er zijn meerdere interpretaties mogelijk. De werken stellen de bezoeker dus voor een uitdaging. Er kwamen 227 bezoekers./ Peter

 

 

 

31 maart t/m 22 april 2018: G L A S 

“Glas is een bijzonder materiaal “ zo begon de inleidende zin op de uitnodiging !
Ja en dat is het en zo was de tentoonstelling ook, met bijzondere glaskunstwerken, in verscheidene glastechnieken. 

We hadden  de gastkunstenaars uitgezocht op zeer verschillende uitvoeringen van de glaskunst. Geblazen, in obervangtechniek, gefused glas, en bewerkt met versmolten glaspoeders, kilncasting, slumping, vlakglas, glas gecombineerd met keramiek en brons of gevat in staal en lood, of waarin gebruikt glas verwerkt was.

De Verkunokunstenaars waren :Thea Hoek, Peter de Vis en Rianne Kooijman.
De gasten uit diverse plaatsen uit Nederland: Edith Benedictus, Frank Biemans, Gert Bullée,  Arrie Huijgen, Lia Koster, Lydia Schröder,  Annemarie van Uden en Ton de Vreede.
Om aan deze kunstenaars te komen hadden Mariet, Thea en Rianne, de Glasdagen in Joure bezocht en natuurlijk op internet gezocht. Dankzij het contact van Mariet hadden  Christian Begeman en Klaas Visscher uit Amsterdam speciaal glasmuziek gemaakt  voor de opening. Dat was ook bijzonder geslaagd.

De opening en de expositie was een groot succes. De glaskunst was prachtig opgesteld, dankzij hulp van Hans. Veel bezoekers (500/401) in de loop van de tentoonstelling, veel complimenten.  En ja, wat ook fijn was voor de kunstenaars, er zijn veel  mooie kunstwerken verkocht.
Het buitenterrein was ook gevuld met kunst, met de afspraak met K38 dat we geen huur zouden betalen, maar dat bij verkoop de courtage dan naar K38 ging. Het was bijzonder, dat het toen nog kale binnenterrein  een mooie aanvulling op de expositie was. De kunstenaars hadden van tevoren natuurlijk toestemming gegeven om hun werk, zonder dat het verzekerd was , daar te plaatsen.  Het leuke was dat een groot buitenwerk verkocht werd.  Volgens  afspraak ging de courtage naar K38.

We hadden veel aan de PR gedaan, een advertentie in de Kunstkrant en ook een artikel en foto’s in een mooi Glastijdschrift. En zelfs op een internationale glassite. 

Op zondag 15 april werden er twee lezingengehouden: gastkunstenaar Lia Koster vertelde aan de hand van beelden, hoe haar werkmethode is. Em. Prof H.F. Kauffman, gaf een boeiende en leuke lezing: Hoe het kleurloze glas leidde naar een transformatie van de wetenschappen en de cultuur van West Europa. “Van licht doorschijnend naar licht doorlatend”  Het was zeer geanimeerd met veel toehoorders.

De gastkunstenaars waren heel tevreden over de ontvangst, de expositie en sluiting van de tentoonstelling. / Rianne 

11, 12 en 13 mei 2018; OPEN ATELIER30jarig jubileum

Er waren 16 adressen te bezoeken, waarin 21 kunstenaars hun werk toonden.

Verkunoleden die exposeerden waren : Trijntje Sporrel (gast In de Paardestal), Marijke Wiegers, Marleen van Engelen, Maxelant Harmsze (gast in de kerk), Wilhelmina van Beek-Zoutewelle, Ansje van de Muyenberg, Arien de Groot en Peter de Vis, Rianne Kooijman, Annet Raben, Joke Klaveringa, Mariet Schedler ( met beeld in de tuin van atelier 4B) Mee-organiserende gasten waren Johanneke Dun en Alfred Oosterman in eigen atelier.

Verdere gasten: Haringa en Olijve (eigen atelier), Judith Reedijk (eigen atelier en Kunsttuin), Evert van Fucht en Anita Hoekstra (Floral Dress) bij Alfred Oosterman, Bernadette Bijl en Bert Hemstede bij Annet Raben en Marjan Huizing bij Joke Klaveringa.

Vrijdagavond 11 mei een concert in de kerk van Peize, Van de Vlaamse zangeres Nele Mennes met het Zwiterse/Italiaanse gitaarduo Folk in Tusca. (gratis voor iedereen) de Kerk was vol, met vooraf opgave. Super, prachtig, gezellig,  Nele Mennes mooie stem , zou er meer van willen horen. Leuke combinatie met Italianen.

Zaterdag 12 mei opening in de Paardestal, door Burgemeester Klaas Smit hield een plezierig verhaal, goed, betrokken. Patricia Suer, indrukwekkend, geweldig, zeer geslaagd. Daan Nijman, leuk de bekendmaking van de uitgekozen boekenleggers voor Joke en Wilhelmina. Burgemeester kreeg een jubileum ets van Ansje. Alfred, die als niet-Verkunolid maakte boekje en poster.  Ans Advocaat zorgde weer voor een gastvrije Paardestal, door het mooie weer was de opening  in een prachtige omgeving  en sfeer buiten. De opening werd goed bezocht.

Zaterdagavond feestavond bij cafe Ensing in Peize,  met een afwisselend  muziekprogramma van Harry Broekman, sax,  Marnick Tappel, gitaar,  Marco Kerver, bassist,   en zangeres Minka, (muziek jazzy, funky, Hi lights en popmuziek) voor de deelnemers, kunstlievende leden. Het feest wat voor zovelen bedoeld was en waar zich ongeveer 50 personen voor opgegeven hadden, was wat onderbezet.

Zondag 13 mei:  in de ochtend bij Alfred het saxofoon quintet Opus 5. Om 11.00 uur. Leuke reacties, bomvol, prima muziek.  Veel collega’s hebben het niet gered om te komen, door afstand of eigen drukte.

De ateliers waren op zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur open. Ook was er werk te zien van Arie en Joke, bij onze sponsor Garage Liewes. Dat was een verzoek van Liewes. 

Bezoekers:  In Peize za + zo, tussen de 200 en 250 personen. Een, 40 personen, Nietap 80 personen. Bij Johanneke Peize/Altena 50 personen. In Roderwolde ongeveer 60.

Verkoop: De meeste van de deelnemers hebben wat verkocht, van weinig tot tevredenheid. Sommigen hebben een opdracht gekregen. Of kreeg een artikel over het werk in een leuk blad.

Idee om gasten deel te laten nemen: Bijna iedereen positief,  de gasten hebben ook positief gereageerd en hebben het goed gevonden het was soepel en gezellig geregeld. De variatie in de deelnemende kunstenaars is goed. / Rianne 

 

23 Juni WORDS WORDS WORDS


In het Kunstencentrum K38 zijn vanaf 23 juni kunstwerken te zien waarin WOORDEN een belangrijk onderdeel zijn. De titel van deze Verkuno expositie is daarom WORDS WORDS WORDS. In de beeldende kunst komt het gebruik van woorden vaak voor in verschillende hoedanigheden. In deze expositie belichten we een aantal aspecten: 
- Gevonden woorden. 
- Woorden en hun vorm.
- Woorden die een verhaal vertellen. 
- Woorden & Ideeën.
- Woorden die oproepen tot actie.

Tijdens de opening zijn er twee 
“woord-acties”:
performance van Joanne Paszkiewicz + Paul Borgreve  
&
kalligrafie-act van Paul Veenstra.

Workshop van Wilma Vissers vervalt wegens te geringe belangstelling.
20 personen hebben de lezing over het gebruik van woorden in de hedendaagse beeldende kunst door Peter Dijk bijgewoond. 

Toelichtende WORDS WORDS WORDSteksten van de 10 deelnemers:  
...oud, gescheurd papier heeft een geschiedenis./WILHELMINA VAN BEEK ZOUTEWELLE
Inspiratie vind ik in verweerde boeken en in tijdschriften uit vervlogen tijden. Laag voor laag geef ik het materiaal een nieuwe context en betekenis. / PETER BOERSMA
‘Lees mij, lees mij niet 1’.  wil de beschouwer aanmoedigen zijn eigen relatie met woorden te onderzoeken. /ANS COURTIER
 “Mijn werken zijn zonder titel. De reden is, dat een heleboel gedachten, ingewikkelde dingen dan worden voorkomen, en ik denk dat het beter is om eenvoudig en puur te zijn. / JANNIE HISKES
Versnipperde woorden, vergeten woorden, aandacht vragende woorden. / SONJA LEUTHOLFF
Bij het beeld komen er woorden, woorden als poëzie./ANSJE VAN DEN MUYZENBERG
Vanaf 1995 ben ik permanent bezig met een spel van symbolische vormen, woorden en zinnen.JOANNA PASZKIEWICZ.
Op panelen worden combinaties van bestaand werk in een nieuwe vormgeving getoond. ALBERT RADEMAKERS
Als ik zit te tekenen, zegt de verpleegster tegen me: “ U maakt me bang, u hebt het gezicht van een moordenaar”./ PAUL VEENSTRA
In mijn formele opleiding tot kalligraaf moest ik 10 basis scripts hanteren en de geschiedenis hiervan (paleografie) leren. SARAH ZOUTEWELLE-MORRIS. 
Er kwamen  174 bezoekers. / Peter Dijk

 

 

 

15 september t/m zondag 7 oktober; BEELD BIJ WATER

De werkgroep bestaande uitJelly van den Bosch, Rianne Kooijman, Lonia Schölvinck en Loes Wouda kijkt terug op een geslaagde expositie. De werkgroep startte in november 2017 en plaatste een oproep in BK info. Uit de reacties werden enkele deelnemers geselecteerd. In 2017 bezocht Loes Wouda deWater ZomerExpo 2017 in De Fundatie te Zwolle en zag daar interessant werk van verschillende kunstenaars. Ook uit die catalogus werden deelnemers geselecteerd. Dit al leidde tot een twaalftal deelnemersmet zeer uiteenlopende bijdragen.

       Alex ten Napel en Rogier Alleblas verrasten met hun bewerkte foto´s, die vervreemdend werken en waar Rogier een humoristische ondertoon aan toevoegt. Ook Johan Visser combineert vervreemdende beelden met zijn humor. Cor Litjens gebruikt in zijn bronzen beeldelementen uit de landschappelijke natuur en de monumentale architectuur. Hij toonde zijn ´landschap met bruggen´.Voor Helena van Essen zijn stilte en reflectie kernbegrippen in haar werk. Zij bood de bezoeker een moerasbeleving. Weer een geheel ander karakter hebben de objecten van Saskia Wurpel. Zij zijn het resultaat van haar zoektocht naar hetzichtbaar proberen te maken van het ontroerende en verrassende dat zich verschuilt in al hetgeen ons omringt. De schilderingen van Jelly van den Bosch, Rianne Kooijman, Lonia Schölvinck, Ans Smits en Loes Wouda zijn zeer uiteenlopend qua benaderingswijze en coloriet. Rianne, Lonia, Loes en Ans getuigen ieder op geheel eigen wijze van hun liefde voor de (wadden)kust en alles wat zich daar afspeelt. Lonia weet zich ook geboeid door de Amsterdamse grachten. Jelly focust zich meer op intiemere waterpartijen en haar fascinatie voor het kleurenspel van spiegelingen. Te zien was ook de Regenjas 2.0 van Ank van der Wal met de mogelijkheid van hergebruik van regenwater.

 

Bert Middel, Dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest, verrichtte 14 september de opening.

‘We kunnen niet zonder water en kunst.’Dat was zijn stelling. Hij benadrukte dat de mens, zoals bekend, niet zonder water kan. ‘En, voegde hij daar aan toe, ‘evenmin zonder kunst en cultuur!.’ ‘Want alleen daarin onderscheiden wij ons als mensen van het dier.’ Na zijn openingswoord werden de Dijkgraaf en de bezoekers onthaald op een glas watergruwel, waarvan ieder de humor wel in kon zien.

 

Op 30 september hield Gerard Janssen, oud–hoogleraar kustecologie, in K38 een boeiende lezing over de verborgen schoonheid van het strand met als titel ‘Verborgen schoonheid’.

 

7 oktober waren ´Jonge onderzoekers´ welkom in K38! Op de binnenplaats stond de Scharrelkidskar van het IVN. In de Scharrelkidskar konden kinderen op speelse wijze ontdekken wat er allemaal leeft in ons water.

 

Behalve een vooraankondiging voor de periodieken werd er iedere week persbericht uitgebracht. Totaal een vijftal. Voorafgaand aan de opening werd een preview georganiseerd voor suppoosten en gastvrouwen en -heren. De expositie ondervond grote hinder qua bereikbaarheid van de Roder marktoptocht en een wielrenners evenement.

De werkgroep ontving niettemin complimenten van de exposanten voor de totale organisatie en de hartelijk ontvangst met hapje/drankje bij het brengen en halen van het werk.

Er kwamen 276 bezoekers./Jelly

  

8 t/m 30 december  SALON XX                              

Coördinatie van de organisatie: Yvonne Dollee en Jelly van den Bosch.

Door een praktische aanpak kon worden volstaan met een drietal vergaderingen, waarop de ingebrachte ideeën konden worden uitgewerkt.

 

Na enig aandringen hier en daar deden tenslotte voor het eerst alle BKleden van Verkuno mee aan deze 20 e Salon. Ieder kon 9 werken inleveren. De inrichtingscommissie had op basis van een plan van aanpak de benodigde ophangmaterialen berekend. K38 was bereid hier extra op te investeren. De inrichtingscommissie verrichtte een knappe prestatie, waarbij de ruim 217 werken toch met elkaar resulteerde in een boeiende en aantrekkelijke expositie. 

 

Op 15 december werd een ´gidsmiddag´ georganiseerd waarbij deelnemers bevraagd konden worden door bezoekers. Ook de suppoosten en gastvrouwen en -heren werden hiervoor uitgenodigd. Die opkomst was teleurstellend.

 

Aanvankelijk was de afspraak dat de expositie ook woensdag 2ekerstdag geopend zou zijn aansluitend op de openingstijden van musea in de regio. Helaas bleken geen suppoosten voor deze dag gevonden te kunnen worden en werd uiteindelijk besloten deze dag toch niet open te zijn.

 

Behalve wekelijkse persberichten (totaal 5) werden extra PR-activiteiten ontwikkeld om meer en zo mogelijk ook ander publiek binnen te krijgen. Dit werd de verlotingsactie ´Win kunst naar keus!´, waarvoor alle 26 deelnemers een werk beschikbaar stelden. Bezoekers konden op vertoon van hun entreebewijs hun favoriete keuze uit die 26 werken kenbaar maken. Een ansichtkaart zou als vooraankondiging van deze verloting in ruime mate ook ver voor december worden verspreid. Helaas bleek in de praktijk de bereidheid van de leden om die kaarten te verspreiden tegen te vallen. Op de laatste tentoonstelling dag verrichtte Notaris Bert Rijks van Notariskantoor Velema/Rijks te Roden de verloting. Winnares bleek Berber Wesseling te zijn. Als haar keus stond het kunstwerk ‘Pion’ van Thea Hoek vermeld op het winnende lot. Conform de afspraak stelde het bestuur als vergoeding de €500 aan Thea beschikbaar. Alle voorkeurkaarten van het publiek op een rij gezet bleken de meeste voorkeuren uit te zijn gegaan naar het werkstuk van Trijntje Sporrel. Het bestuur heeft haar voor deze ´publieksprijs´ een boekenbon overhandigd.

 

Het uitruimen op 30 december werd al haast als traditie gekoppeld aan de eindejaar afsluiting van Verkuno en dat leidde tot een genoeglijk samenzijn met een smakelijk hapje/drankje.

Er kwamen 458 bezoekers./Jelly

 

 

AANDACHTSPUNTEN

 

PUBLICITEIT

Er werd weer door middel van uitnodigingskaarten / persberichten / website en facebook aandacht gezocht voor onze exposities. Kunstlievende leden kregen nog een papieren kaart, de leden alleen digitaal. 

De website is vernieuwd door Sonja www.verkuno.nl .  Ook facebook  werd door Sonja bijgehouden. Opzet is om het update te houden. Actueel nieuws direct op de site via de secretaris. De persberichten werden via de secretaris van K38 verzonden. Sommige werkgroepen maakten extra berichten  buiten K38 om.  De uitnodigingen zijn ontworpen door Douwe Buiter. De grote tekstposter bij de entree zijn verzorgd door Flip Drukker.

Ook is er aandacht voor het werk van onze leden. Er is in december het nieuwe overzicht in boekvorm gemaakt door Sonja. Er zijn 2 exemplaren op formaat 30x30cm geprint en zijn bedoeld ter inzage bij onze exposities en als  informatie voor eventuele acquisitie voor exposities buiten K38

De expositie flyers worden door vaste groep personen verspreid naar vaste adressen. Roden, Peize en Norg/Veenhuizen zijn de 3 sectoren. De lijst ( zie checklist) geeft ook afleveradressen buiten Noordenveld.

FONDSWERVING

Voor de exposities is geen extra fonds aangeschreven. Wel maakt ‘Verkuno op Reis’ gebruik van fondsgelden. Er is subsidie aangevraagd voor ‘Aan de slag met Verkuno’.

ONDERWIJS

Tezamen met CKR en K38 is de werkgroep Educatie hechter dan tevoren verder gegaan. Evert van der Kolk is contactpersoon voor Verkuno.  Ze zullen enkele exposities in het komend jaar oormerken als geschikt om lessen bij te maken. 
De educatiewerkgroep heeft ook het project ‘Verkuno op Reis’ naar nieuwe scholen gebracht in de provincie . Marijtje is de coördinator en Yvonne, Maxelant en Jolande zijn op scholen aan het werk geweest. Guido is verantwoordelijk voor het transport van het lespakket.

LEZINGEN & RONDLEIDINGEN e.a.

Er zijn diverse lezingen gehouden, bij WORDS WORDS, GLAS (2X) , BEELD BIJ WATER. Het wordt door allen duidelijk onderstreept dat wij veel lezingen en rondleidingen moeten organiseren, om de kwaliteit te verbeteren en meer bezoekers te ontvangen. Rondleidingen worden vergoed door Verkuno. 

VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers worden tijdens de opbouw van tentoonstelling op donderdag uitgenodigd om van de exposanten uitleg en toelichting te krijgen over hun werk en de expositie als thema.

PUBLICATIES

Verkuno heeft in 2018 de eigen publicatie met overzicht van alle leden uitgegeven. Bij de OAR werd een boekje gemaakt met info over elk atelier en de kunstenaar(s) die daarin hun werk tonen.

UITWISSELING 

Uitwisselingen met andere kunstenaarsverenigingen blijft volgens ons een zinvolle optie om te exposeren, maar er  is dit jaar niet zo’n project uitgevoerd 

ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK

Namens Verkuno beheert Mariet onze bibliotheek en Jelly beheert het Verkuno-archief m.u.v. de bestuursverslagen.

INVENTARIS

Er is materiaal voor opbouw van tentoonstelling in de bergkast beneden in K38. In de boven ruimte staat onze dvd speler.

SAMENWERKING

Er zijn veel instellingen en personen met wie we dit jaar hebben samengewerkt om de tentoonstellingen te realiseren en aan andere projecten te werken.

 1. Culturele Kring Roden / 
 2. K38 / 
 3. Gemeente Noordenveld/ 
 4. Stichting Compenta/ 
 5. CEN
 6. Noordenveld Plus/
 7. Ans Advocaat/de Paardestal
 8. K&C Drenthe
 9. Theo van Egeraat/  Theoart film
 10. Flip Drukker / grafisch vormgever
 11. Douwe