Lid worden

 


Kunstenaars                                                                                                                           Verkuno is een enthousiaste groep professioneel werkende kunstenaars. Er worden regelmatig exposities georganiseerd en het contact tussen de leden is erop gericht om samen kunst in het voetlicht te brengen. Sinds 25 oktober 2014 hebben we een prachtig nieuw onderkomen in K38 waar we vijf keer per jaar een expositie organiseren. Heb je zin om als kunstenaar lid te worden van Verkuno en woon je in de gemeente Noordenveld, neem dan contact op. We staan open voor nieuwe leden

Kunstlievend Lid                                                                                                

Bent u geïnteresseerd in beeldende kunst en wilt U regelmatig onze tentoonstellingen bezoeken, dan kunt U kunstlievend lid worden. Dit kan voor €. 25,00 per jaar.  U heeft daarvoor gratis entree voor Kunstencentrum K38 daarnaast krijg U de uitnodigingen voor de tentoonstellingen. Ook wordt U uitgenodigd om lezingen en openingen bij te wonen. Dit is gratis. Zo nu en dan zijn er kunstenaarsontmoetingen. Er worden ook  excursies georganiseerd, waar U aan deel kunt nemen.Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


 

 

 

 

 

De leden-kunstenaars

Volgens de statuten kent Verkuno leden kunstenaars en kunstlievende leden.

Alleen voor het lidmaatschap in de categorie leden-kunstenaars zijn een aantal restricties aangeven. Zie hiertoe onderstaand artikel 4 uit de statuten.

Artikel 4

Lid van de vereniging kunnen zijn zij, die de beeldende kunst of vormgeving als beroep beoefenen en:

·       ingeschreven staan bij het Centrum Beeldende Kunst te Assen of een rechtsopvolger dan wel bij een vergelijkbare, door het bestuur aan te wijzen instantie;

·       woonplaats of atelier hebben in de gemeente Noordenveld.

 

Ontwikkelingen

Tijdens de ledenvergadering van 9-9-2016 hebben de leden aangegeven betrokkenheid en in zet van leden niet te willen koppelen aan een toelatingsselectie. Men zag dit duidelijk als een op zich zelf staand sociaal beleid, dat ter competentie van het bestuur moet worden geacht. Om die reden beperken wij ons in dit advies tot de toelatingselectie van leden-kunstenaars.

 

Inmiddels is bekend geworden dat K&C Drenthe geen bestand van professionele beeldende kunstenaars verder wil onderhouden of opbouwen en dat er tevens geen selectie meer zal plaatsvinden. Eens te meer noodzaak om tot een eigen selectieprocedure te komen.

 

Toelatingsbeleid

Het advies van de Werkgroep is om nu zelf als vereniging de selectie ter hand te nemen en daarbij uit te gaan van de selectiecriteria, die het CBK hanteerde. De Werkgroep gaat er van uit dat deze criteria indertijd na de nodige discussie en met betrachting van de grootste zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen. Van groot voordeel acht de Werkgroep eveneens dat het volgen van deze criteria helpt om een objectieve selectie te doen. Als Verkuno voegen wij daar aan toe dat de artistieke kwaliteit unaniem   moet worden onderschreven door de leden van de Toelatings- en introductiecommissie.

 

Toelatings- en introductiecommissie

De Werkgroep stelt voor dat het bestuur een toelatings- en introductiecommissie benoemt bestaande uit 3 leden met elke een zittingperiode van maximaal 4 jaar. Om de continuïteit de waarborgen kan gekozen worden om bij de start te kiezen voor een aftreden van 1 lid na 2 jaar, 1 na 4 jaar en 1 na 6 jaar.

 

Toelating- en introductieprocedure

De toelatings- en introductiecommissie verplicht zich de aanvraagprocedure maximaal binnen een half jaar af te ronden. Op het moment dat een aanvrager voldoet aan de toelatingscriteria doet de commissie een voordracht aan het bestuur.

 

Bij een afwijzende beslissing kan een nieuwe aanmelding na twee jaar opnieuw in behandeling worden genomen.

 

Na akkoord van het bestuur nodigt de commissie zowel de nieuwe leden-kunstenaars als de nieuwe kunstlievende leden uit voor een introductiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de inhoud van Statuten en Huishoudelijk Reglement doorgenomen en kopieën er van ter hand gesteld. Tevens worden de nieuwe leden geïnformeerd over beleid en werkwijze van de vereniging alsmede over de activiteiten, die in voorbereiding zijn.

 

Huishoudelijk reglement

Bovengemeld toelatingsbeleid wordt na vaststelling door de Algemene Ledenvergadering opgenomen in een nog te actualiseren huishoudelijk reglement.

 

Toelatingscriteria leden-kunstenaars

Aanvragen van academieverlaters zonder diploma en aanvragen van autodidacten worden door de toelatings- en introductiecommissie beoordeeld. Beoordeling vindt plaats op basis van het via www.verkuno.nl te downloaden inschrijfformulier (zie bijlage) en bovendien wordt er gekeken naar vakmatigheid. Bijvoorbeeld: wordt er gebruikgemaakt van een atelier; beheersing van technieken; ontwikkeling in het werk. Bij de beoordeling gaat het erom vast te stellen of iemand daadwerkelijk een beroepsmatig werkende, professionele beeldend kunstenaar en/of vormgever is. Van kunstenaar/vormgever wordt een aantal gegevens gevraagd, omdat zij mede inzicht verschaffen in de beroepspraktijk van de kunstenaar/vormgever, zoals het lidmaatschap van een vakvereniging of de verrichting van nevenactiviteiten binnen het vakgebied, zoals lesgeven. Gegevens die op het digitale inschrijfformulier formulier gevraagd worden betreffen:

1.     Beroepsopleiding, scholing en nevenactiviteiten.

Het voltooien van een academie voor beeldende kunsten en/of vormgeving. Bij dit criterium zijn ook van belang: postvakonderwijs en post-academische cursussen; aansluiting bij een beroeps- of vakvereniging; bestuurs- en commissiewerkzaamheden die verband houden met het vak.

2.     Beroepsmatige activiteiten.

Deze blijken onder andere uit: bestede tijd aan vakgerichte activiteiten; marktgerichte en publieke activiteiten, zoals frequentie, aard en plaats van exposities; deelname aan projecten en manifestaties; verkopen; inschrijvingen voor opdrachten; opname in musea en uitleencentra.

3.     Erkenning van het kunstenaarschap door derden.

Deze erkenning blijkt onder meer uit gerealiseerde opdrachten; aankopen door particulieren, overheden, kunstinstellingen en bedrijven; verstrekte prijzen, beurzen, stipendia en dergelijke; publicaties; subsidietoekenningen.

4.     Woonplaats of atelier hebben in de gemeente Noordenveld.

 

Toelichting:

De commissie beoordeelt de beroepsmatigheid op basis van de verkregen informatie, waarbij aandacht is voor de beeldvorming die gevormd wordt op basis van de samenhang van de verschillende gegevens. Zo nodig vindt atelier bezoek plaats.


Download
Inschrijf formulier kunstenaars
INSCHRIJFFORMULIER.docx
Microsoft Word document 17.5 KB


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.