Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: VEKUNOlogo25%JAARVERSLAG VERKUNO 2022

 

 

 

VOORWOORD

 

De Covid-pandemie heeft de nodige impact gehad op het maatschappelijk- en cultureel leven in de wereld en dus ook voor ons. Deze periode laat zich in ons land kenmerken door de eerste maatregelen m.i.v. 15 maart 2020 t/m het einde van de laatste lockdown op 26 januari 2022. Keer op keer moesten in die periode geplande activiteiten worden afgelast of opgeschort. Onderlinge kontakten werden noodzakelijkerwijs geminimaliseerd. Op 29 januari konden ook weer bij K38 de deuren open.

 

Veel organisaties vernemen de negatieve invloeden van de hele Covid-perode. Niet alleen financieel, maar ook de ´ontwenning´ van het publiek om deel te nemen aan activiteiten. Alle organisaties en dus ook Verkuno, moeten alle zeilen bijzetten om leden en bezoekers weer in actie te krijgen. De bezoekersaantallen aan de exposities moeten hiervan gaan getuigen.

 

DE LEDEN

 

Op 23 juni hebben we helaas afscheid moeten nemen van Ansje van den Muyzenberg. Slechts 2 jaar na het overlijden van haar Guido, die ook kunstlievend lid was van Verkuno. Ansje heeft zich van meet af aan ingezet voor Verkuno en kon daarbij altijd rekenen op de hulp van Guido. Voor Verkuno is het een groot verlies en voor veel leden betekent het een persoonlijk verdrietig gemis.

 

Lonia Schölvinck, Peter Dijk, Peter de Vis en Angelien Coco-Martin hebben hun lidmaatschap opgezegd. De voorzitter heeft met allen een exit-kontakt gehad.

Henk van Donk en Jelly van den Bosch hebben eveneens een gesprek gehad met Wilma Wassing en Linda van Huffelen n.a.v. hun eerdere opzegging van het lidmaatschap. Jelly heeft contact gehad met Loes Wouda.

Allen weten dat de deur bij Verkuno open staat.

Op 31 december 2022 telde Verkuno 17 bk-leden en 17 kunstlievende leden.

De contributie is niet verhoogd en is gelijk aan die bij de oprichting in 1999.

 

HET BESTUUR

 

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 februari traden af: Peter de Vis, Mariet Schedler, Jannie Hiskes en Wouter van der Heide. De aftredende bestuursleden zijn op 20 april met een etentje nogmaals bedankt voor hun inzet.

Nieuw benoemd werden Jelly van den Bosch en Henk van Donk. Sonja Leutholff continueerde haar bestuurslidmaatschap. Tijdens de ALV op 10 november werd Aart Kooijman eveneens benoemd als bestuurslid. De vacature van bestuurlijk secretaris bleef oningevuld.

 

Op de ALV van 25 maart zijn de leden akkoord gegaan met de inhoud van de notitie ´Verkuno anno 2022´. Een meer ‘horizontale’ organisatievorm is wenselijk, waarbij het bestuur wel de wettelijke eindverantwoordelijkheid blijft dragen van alle verenigingsactiviteiten, maar verder de rol gaat vervullen van een centraal coördinatiepunt. De leden kunnen zelf en/of via een werkgroep initiatieven ontwikkelen en voorleggen aan het bestuur. Per werkgroep leveren zij een contactpersoon, die afstemming onderhoudt met het bestuur. Hiermee zijn de verwachtingen tussen leden en bestuur over en weer verhelderd.

 

De leden gaan ook akkoord met het aantrekken van een administratief medewerker ter ondersteuning van het bestuur.

 

De huidige taakverdeling binnen het bestuur is:

Jelly van den Bosch    voorzitter en plaatsvervangend secretaris, tevens deelnemer inhoudelijk overleg K38

Henk van Donk           penningmeester

Sonja Leutholff           website en social media

                                    tevens bestuurslid K38

Aart Kooijman            penningmeester OARN

 

Bestuurlijke ondersteuning:

Lisette Overduin         administratief medewerkster

Atty van der Mark      contactpersoon Verkuno-exposities

                                    tevens bestuurslid K38 en deelnemer inhoudelijk overleg K38.

 

Financiële verantwoordelijkheden:

Het overzetten van het penningmeesterschap en de daarbij behorende machtiging verliep uiterst moeizaam bij de Rabobank. Eerst na 3 maanden konden er weer betalingen worden verricht. Lisette Overduin is eveneens gemachtigd tot een limiet om zo aan die bestuurlijke ondersteuning te kunnen voldoen. Uit ervaring elders hebben we geleerd dat het voor onvoorziene situaties wenselijk is om een tweede bestuurslid te machtigen. Om die reden is de voorzitter hiervoor ingezet. De penningmeester OARN is uitsluitend voor de rekening van het OARN gemachtigd.

 

Verdere bestuurlijke activiteit:

·       Er vonden 8 bestuurvergaderingen plaats. De verslagen worden tevens aan de leden verzonden.

·       Het bestuur ontwikkelde gespreksnotities voor de ALV´s.

·       Het bestuur actualiseerde ledenlijst en huishoudelijk reglement. De checklist inclusief suppoostenlijst zal in 2023 worden geactualiseerd.

·       Aanpassing Huishoudelijk Reglement:

Het nieuwe Huishoudelijk Reglement werd door de leden vastgesteld Op het punt werkgroepen zijn wijzigingen gekomen.

In punt 4 is een aanvulling gekomen voor de werkgroep Open Atelier Route Noordenveld, die als werkgroep een status aparte vervult. Op deze wijze voldoet het bestuur beter aan de eisen van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, de WBTR, die sinds 1 juli 2021 van kracht is.

·       De website kreeg een nieuwe ´knop´ waar alleen de leden toegang toe hebben en daar de Statuten, het nieuwe Huishoudelijk Reglement, (beleids)stukken en actuele verslagen kunnen vinden. De inlogcode is alleen telefonisch op te vragen bij bestuur en administratief medewerker.

·       Organisaties die opgericht waren op of voor 27 september 2020 moesten wettelijk vóór 27 maart 2022 hun UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) ingeschreven hebben. Alle bestuursleden zijn als zodanig aangemeld bij KvK en Rabobank.

·       Het bestuur onderhield contacten met de interne werkgroepen en met andere partijen.

·        Door de vacatures in de werkgroep Lief en Leed binnen de vereniging vervulde de voorzitter waarnemend deze taak.

·       Het bestuur ging meerdere malen in overleg met CKR en K38 over de consequenties van het opheffen van de CKR per 1-1-2023. Samen met een vertegenwoordiger van de CKR vond een oriënterend gesprek plaats met een notaris. Akkoord is in iedere geval dat Verkuno in de nieuwe statuten zeker is van een bestuurszetel binnen het bestuur van K38. De gesprekken worden in 2023 voortgezet.

·       Enkele vertegenwoordigers van het bestuur van K38 en van Verkuno gingen in gesprek met wethouder Alex Wekema en de nieuwe ambtenaar cultuur Iris Bierenbroodspot om m.n. alle activiteiten van deze organisaties toe te lichten, die in een gezamenlijke notitie was gepresenteerd.

 

DE ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN (ALV)

 

Er vonden 4 ALV’s plaats, tw: 25 februari, 25 maart, 28 april en 13 oktober.

Door de heftige storm werd de ALV van 18 februari verschoven naar 25 februari.

 

Op 25 maart werden visie en voorstellen in de notitie Verkuno Anno 2022’ aangenomen.

De leden zien de noodzaak van het organiseren van meer informele ledenbijeenkomsten ter bevordering van de onderlinge kontakten.

Ook de ideeën voor besteden van de reserve tot € 10.000 zijn in principe akkoord en kunnen verder worden uitgewerkt.

Een wervingsplan voor nieuwe leden zal worden gemaakt door Sonja, Arien en Jelly.

 

Op 28 april werden de jaarstukken vastgesteld. Aart Kooijman blijft deel uit maken van de kascommissie en Maxelant Harmsze werd erbij benoemd.

 

Op 13 oktober werd de discussienotitie nav uitkomsten van de enquête ‘Herijking Verkuno 2019’behandeld. De leden zien de noodzaak van het organiseren van meer informele ledenbijeenkomsten ter bevordering van de onderlinge kontakten. Er zijn nog geen concrete plannen door leden ingediend.

 

In 2024 bestaat Verkuno 25 jaar en zal er o.a. een speciale expositie aan worden geweid rond Moederdag. Geen extra activiteiten tijdens het weekend van Moederdag zelf i.v.m. de OARN. Deze expositie komt dat jaar ipv de Salon met werk van alle leden. Werkgroep voorlopig: Atty van der Mark, Sonja Leutholff, Thea Hoek en Jelly van den Bosch. Aanvulling wordt gezocht.

Het thema ´Klein´ was al tgv de Corona-lockdown doorgeschoven naar 2024. Ingediend werden suggesties voor de nieuwe thema’s voor de Verkuno exposities in K38 in 2024, tw: aardbevingen, moeder aarde, aaibaar, onderweg, oude liefde – nieuwe liefde, gekleurd, verloren beelden, kunstklimaat, doosjes/containers en 3D. Het thema ‘3D’, wordt een workshop. Werkgroep: Aart Kooijman, Sonja Leutholff en Marleen van Engelen. De thema’s ‘Aaibaar’ en ‘Moeder Aarde’ werden uiteindelijk gekozen. De exacte periodes moeten nog worden vastgesteld..

Bij nader inzien wordt afgezien van het verlengen van de expositieperiodes naar 6 weken. Wel is er behoefte aan enige verlenging van de expositieperiodes. Dus komen er in 2024 4 exposities van 5 weekends ipv voorheen 5 van 4 weekends. Aantal expositiedagen blijven daarmee gelijk.

 

DE WERKGROEPEN

 

Exposities in 2023 in K38

De werkgroepen voor de verschillende exposities in 2023 in K38 werden opgestart.

·       17-2 t/m 19-3 ‘Gedraaid’, contactpersoon is Atty van der Mark

·       22-4-2023 t/m 21-05-2023 ‘‘Retrospectief Ansje, haar werk, haar creativiteit´ Subtitel: herinneringstentoonstelling Ansje van den Muyzenberg, contactpersoon is Jelly van den Bosch.

·       21 juli t/m 20 augustus ‘Kunstblik op Roden’ Gezamenlijke expositie K38/Verkuno/CKR. (Is een periode van Verkuno op voorstel van Peter de Vis.) Contactpersoon is Atty van der Mark.

·       15-12 t/m 14-1 2024: ‘Wat Rest’, contactpersoon is Atty van der Mark.

 

Open Atelier Route Noordenveld (OARN)

Om de nieuwe wetgeving WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) omtrent de bestuurlijke aansprakelijkheid te borgen, hebben er besprekingen plaatsgevonden tussen het bestuur van Verkuno en vertegenwoordigers van de OARN. Deze besprekingen hebben geresulteerd in de oplossing dat Aart Kooijman als nieuw bestuurslid van Verkuno penningmeester wordt van de OARN en er een aanpassing t.a.v. de ´status aparte´ van de werkgroep OARN onder punt 4 van het Huishoudelijk reglement van Verkuno is opgenomen.

In 2024 zal de 35e Open Atelier Route Noordenveld plaatsvinden op 13-14 mei.

 

Aan de Slag

Jelly van den Bosch, Marleen van Engelen en Marijtje van der Veen hebben dit schoolseizoen op verschillende scholen hun lessen uitgevoerd voor groep 5 en 6. Yvonne Dollee maakte even pas op de plaats. Op 31 oktober vond de evaluatiebijeenkomst plaats met Marijtje, Marleen, Jelly en Marieke Satter van K&C. De bedoeling is dat de leerkrachten middels de lesbrieven les gaan geven. Dit werkt nog niet in de praktijk. Delessen worden nog door de groep Aan de Slag zelf gegeven, maar vallen bij de kinderen in goede aarde. De leerkrachten zullen straks aan de hand van de lesbrieven zelf de lessen kunnen organiseren. De lessen van Aan de Slag voor seizoen 2022/2023 zijn weer voor verschillende scholen in Noordenveld vastgesteld. K&C gaat polsen of er ook belangstelling is in de gemeente AA en Hunze voor dit programma.

Van 16 november t/m 4 december was er uit deze lessen in K38 werk van de kinderen te zien in de expositie ’Kind en Kunst’. De organisatie van deze expositie was in handen van de gemeente Noordenveld, de scholen, K&C, de cultuurcoach en Cultuureducatie Noordenveld (CEN). Aantal bezoekers: 200 en 5 schoolklassen.

 

‘Werken met portretten’

Jelly van den Bosch

‘Verhaal en Verzin’

Marleen van Engelen

‘Bouw een wonderwolk’

Marijtje van der Veen

 

Werkgroep Reizen

Na het overlijden van Ansje van den Muyzenberg en de opzegging van het lidmaatschap door Peter de Vis is alleen Thea Hoek lid van deze werkgroep. Aanvulling is gewenst.

 

Toelatingscommissie

De toelatingscommissie bestond begin 2022 uit de volgende leden: Ansje van den Muyzenberg, Thea Hoek, Sonja Leutholff en Arien de Groot. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 28 april werden de werkzaamheden geëvalueerd. In alle jaren van haar bestaan heeft de toelatingscommissie nooit een kandidaatslid afgewezen. Helaas is ook in deze commissie Ansje weggevallen.

Rooster van aftreden moet nog worden opgesteld.

 

Werkgroep Lief en Leed

Deze werkgroep kent alleen vacatures. De voorzitter is waarnemend en onderhield de kontakten.

 

DE EXPOSITIES IN 2022 IN K38( zie ook verkuno.nl/ archief)

 

Publiciteit

Voor alle Verkuno-exposities geldt dezelfde publicitaire activiteit.

Er werd weer door middel van uitnodigingen, persberichten, website en sociaalmedia aandacht gezocht voor onze exposities. 

De Kunstlievende leden kregen dit jaar nog een papieren uitnodiging. Volgend jaar zullen ook zij gelijk de andere leden de uitnodiging digitaal ontvangen. In de Kunstkrant wordt voor elke expositie een advertentie geplaatst (vormgeving Flip Drukker).

De uitnodigingen worden in principe door een vast groepje verspreid naar vaste adressen in Roden, Peize, Norg, Veenhuizen, Leek, Assen en Groningen. Helaas kent ook dit groepje verschillende vacatures.

Behalve een vooraankondiging voor de periodieken wordt er iedere week een persbericht uitgebracht.

 

Educatie

Voorafgaand aan de opening word een preview georganiseerd voor suppoosten en gastvrouwen en -heren.

De bezoekers worden over de exposanten geïnformeerd door óf draagmapjes met info per exposant en tentoonstellingslijst, een map op de leestafel met insteekbladen per exposant, óf een grote poster bij de kassa met beknopte info per exposant. Voor de suppoosten is een inzichtelijk instructie aanwezig.

 

Exposanten

De exposanten waarderen zeer de ontvangst bij het aanleveren van het werk met een hapje/drankje en zo ook bij het ophalen. 

 

‘Kunst Kiezen En Delen’: 21-12-2021 t/m 27-2-2022: 235 bezoekers

(uitgesteld en onderbroken door 2 Corona-lockdowns)

Een bijzondere tentoonstelling in Kunstencentrum K38 te Roden! Samengesteld uit de collecties van zeven particuliere verzamelaars. Zij waren bereid hun voorliefde met ons te delen.En waarom kozen zij voor deze kunst? Gaf dat tevens een kijkje op hen als persoon?

Een dubbele ontdekkingsreis dus; zowel naar de kunstwerken als naar hun eigenaren.

De getoonde kunstwerken waren uit de verzamelingen van:

Trijnie en Johan Antons, Arien de Groot en Peter de Vis, Maxelant Harmsze, Cilly en Wouter van der Heide, Atty en Hans van der Mark, Dorothee en Peter Smit en Grietje en Berend Vos.

Er werden beelden, schilderijen en grafiek getoond van diverse bekende kunstenaars uit binnen- en buitenland waaronder Armando, Jan Cremer, Gerriet Postma, Siemen Dijkstra, Wout Muller, Karel Appel, Hideo Sakata,Adriaan Nieuwenhuis, Evert van Fucht, Mariet Schedler, Han Jansen, Han Mes, enz. De bruikleengevers ontvingen na afloop een aardige attentie.

Jelly van den Bosch

 

Nesbert Mukomberanwa

collectie Smit

Hideo Sakata

collectie van der Mark

Ton de Vreede

collectie de Groot/Vis

 

Kanaalstraatverhalen’: 15-4 t/m 8-5-2022: 212 bezoekers

Vijf jaar onvrijheid – hedendaagse kunst

De tentoonstelling was een samenwerking met Stichting Herdenken Noordenveld,

De historische Vereniging Roon, Kunstencentrum K38 en Verkuno.

Zes kunstenaars van Verkuno hadden voor de tentoonstelling nieuw werk gemaakt.

Marleen van Engelen, Maxelant Harmsze, Henk van Donk, Sonja Leutholff, Ansje van den Muyzenberg en Mariet Schedler.

De tentoonstelling werd geopend door amateurhistoricus Jan Aukema.

Met een QR code konden de bezoekers de verhalen van de foto’s over Roden beluisteren

op hun smartphone.

Bij de tentoonstelling konden de bezoekers een boekje meenemen, met enige info over de tentoonstelling en de kunstenaars

Sonja Leutholff

 

Mariet Schedler

Henk van Donk

Sonja Leutholff

 

‘Dichter-bij’: 9 t/m 31-7: 167 bezoekers

Poëzie als bron van inspiratie.

In deze tentoonstelling zijn de deelnemende kunstenaars uitgegaan van een gedicht dat hen inspireerde tot het maken van hun werk.

Bij anderen gebeurde dat omgekeerd. Hier vond de dichter in het werk van de kunstenaar inspiratie voor het gedicht.

Deze expositie van Verkuno was van 9 juli-31 juli in K38.

De deelnemende kunstenaars van Verkuno:

Jelly van den Bosch/Gerard Nijenhuis, Angelien Coco Martin/ Johan de Goede, Arien de Groot/eigen gedicht, Jannie Hiskes/François Villon, Sonja Leutholff/Rumi, Mariet Schedler/Lucebert, Lonia Scholvinck/Hans Walraven, Ansje van den Muyzenberg/eigen gedicht.

Helaas overleed Ansje 23 juni 2022.

De deelnemende kunstenaars uit andere delen van het land:

Leni van den Band/Bram van den Band, Edith Bons/Albert Hagenaars, Henk ter Bogt/eigen gedicht, Carolien Broersen/Issa (Kobaya-shi Yataro) Joukje Pees/Jan Glas, Dirk Rentmeester/C. Buddingh, Klaasje Smit/Uffe Harder, Hieke Veenstra/eigen gedicht.

De organisatie van deze tentoonstelling, te weten: Jannie Hiskes, Sonja Leutholff, Mariet Schedler hebben er voor gekozen om een boekje te laten maken met 1 werk en 1 gedicht van iedere kunstenaar als een blijvende herinnering, ook na de tentoonstelling. Het boekje werd gratis uitgedeeld aan de bezoekers en aan de kunstenaars. Vormgever Flip Drukker. Redactie Sonja Leutholff.

Tevens werd besloten om alle werken en gedichten in 5 mappen te plaatsen ter informatie aan het publiek. Dit om rust in de expositieruimte te houden en niet alle gedichten daar ook te plaatsen Dit besluit kreeg goede reacties, enkele kunstenaars vonden dit geen goed idee en hadden liever de gedichten bij de werken gehad.

19 juli was er een bijeenkomst in K38 met toelichting op de tentoonstelling. Er waren salades, hapjes en drankjes. Uitgenodigd waren iedereen van K38, de CKR. de deelnemende kunstenaars en Verkunoleden.

Op deze tentoonstelling kwamen 167 bezoekers.

Mariet Schedler.

 

NB: Deze geplande bijeenkomst op 19-7 werd vanwege een extreme warmte op die dag een week verplaatst naar 26-7.

 

Henk ter Bogt

Joukje Pees

Hieke Veenstra

 

‘V(luchtig)’: van 3-9 t/m 9-10: 196 bezoekers

Deze expositie moest in 2021 worden uitgesteld ivm Corona-lockdown en kon nu 2 weken langer open blijven ten gevolge van het door Corona in de war geschopte rooster van K38.

(V)luchtig is kennelijk een thema dat veel kunstenaars aanspreekt. Uit het vele goede aanbod werden een tiental kunstenaars als deelnemer geselecteerd. In het belang van de kwaliteit van de expositie werd tevens diversiteit in verschillende werksoorten meegewogen. Zo zagen wij hoe kunstenaars vrijelijk hun ideeën en fantasieën bij dit thema in vormen vatten; zowel in ruimtelijk werk als in schilderingen of fotowerk. De exposanten kwamen zeker niet alleen uit het noorden, maar ook uit verder gelegen delen van het land. De deelnemende kunstenaars waren: Kitty Boon (Zuidlaren), Rosalinde Huizinga (Rolde), Eva Kipp (Molenrij), Margreet Markus (Ruurlo), Gert Roelofsen (Lochem), Elsje Elysée Stroetinga (Amsterdam), Rob van Tour (Amsterdam) en de Verkuno-leden Jelly van den Bosch, Henk van Donk en Arien de Groot.

De opening was feestelijk, Sybrand van Dijk heeft een gedicht voorgedragen op een bijzonder gewaardeerde wijze. De sfeer was goed en de genodigden hebben onder het genot van een hapje en drankje nog enige tijd gezamenlijk in de expositieruime geanimeerd doorgebracht. Er zijn gedurende de expositie 8 werken verkocht.

Achteraf is vastgesteld dat de suppoosten betere instructies dienen te krijgen. Er zijn b.v. verkoopformulieren van K38 gebruikt i.p.v. de Verkuno verkoopformulieren. Verder is afgesproken om geen kaarten van de kunstenaars meer te verkopen, maar deze gratis mee te geven. Dit leverde nl heel wat gepuzzel na afloop met de penningmeester van K38. Om die reden mogen ook geen werken meer via de pin van K38 afgerekend worden.

Jelly van den Bosch

 

Rosalinde Huizinga

Eva Kipp

Margreet Markus

 

‘Fragmenten’: 10-12-2022 t/m 8-1-2023: 172 bezoekers (ondanks dicht op 25 en 26 dec. en 1 jan)

Deelnemers Verkuno: Henk vsn Donk, Marleen van Engelen, Maxelant Harmsze, Thea Hoek.

Gasten: Peter Boersma, Groningen, collages; Ina Fekken, Warfhuizen, ‘gelaserd' papier; Machteld Kee, Groningen, ‘jurken’ ; Hans van der Mark, Norg, ‘abstracte ‘ schilderijen; Moniek Westerman, Groningen, vloerwerk; Nadja Willems, Soest, divers fotowerk.

Oorspronkelijk gepland voor 2020. Onzekerheid over het doorgaan er van maakte dat de gasten geen deelnemersbijdrage hoefden te betalen.

Lockdown en andere maatregelen maakten dat pas eind 2022 kon worden geopend.

De opening viel samen met de halve finale van het WK voetbal: Nederland - Argentinië. Wie ondanks dat toch kwam werd verwend met Syrisch/Koerdische hapjes en bitterballen van Onder de Linden.

De gastkunstenaars waren unaniem enthousiast over de locatie en de sfeer.

Er is veel verkocht.

Maxelant Harmsze

 

Hans van der Mark

Ina Fekken

Thea Hoek

 

OVERIGE ACTIVITEITEN

 

Openatelierroute Noordenveld

Verslag van de 34 ste Openatelierroute Noordenveld Verkuno, 7 en 8 mei 2022

Thema : Wereld, Woest & Wijs

In deze route namen 15 kunstenaars deel op 12 locaties. Er waren 6 Verkunoleden en 9 gastdeelnemers.

De werkgroep bestaande uit Ansje van den Muyzenberg, Angelien Coco Martin en Rianne Kooijman, werd flink ondersteund door onze gasten, waarvan het merendeel oud Verkuno-lid was. Linda van Huffelen, Loes Wouda en Froukje Dijkstra.

Linda van Huffelen had een prachtig Routeboek samengesteld en verzorgde de website van de route. Ze was heel actief met dagelijks berichten over de kunstenaars en de locaties op de website en op facebook te plaatsen.

Het startpunt van de route was de Paardestal, in Peize, waar van iedere deelnemer een aantal kunstwerken tot 22 mei 2022 nog te bezichtigen waren.

De opening in de Paardestal werd verricht door Jeroen Westendorp, wethouder van  cultuur en toerisme van de Gemeente Noordenveld. Hij noemde de OARN een onderscheidend evenement dat ook mensen van buiten onze gemeente naar Noordenveld haalt. 

De muziek werd verzorgd door Pascal Binneweg (gitaar) en Don Hofstee (viool en gitaar)

Een feestelijke gezellige opening in de Paardestal.

In Peize was het werk van Ansje van den Muyzenberg en Marcia Krijgsman te zien. Helaas was Ansje in de voorliggende maanden zo ziek geworden, dat ze tijdens de route in een ziekenhuis in Frankrijk lag. Enige weken later overleed ze. Dit is persoonlijk maar ook voor de atelierroute een groot verlies.

In Peize waren ook de ateliers van Wilhelmina Zoutewelle, Toon Borghuis en Rianne Kooijman te bezoeken.

In de Kerk van Peize exposeerde Hans van der Mark. Op zaterdagavond werd een vertelling gedaan door Heleen de Weger, ‘Een klinkende stonde’ met muziek van Lilian Dijkema op altviool.

In Roden was het werk van Angelien Coco Martin te bekijken en waar op zondagmorgen Edwin de Boer, een muzikant pur sang, op gitaar speelde.

De ateliers van Grietje Nieuwhof, Froukje Dijkstra en Derek Scholte werden in Roden flink bezocht.

In Norg was de kunst van Linda van Huffelen in haar atelier en van Saber Mikael als gast in haar tuin te bewonderen.

In ‘t Kunsterf in Norg, waar Loes Wouda, Wilma Wassing  en Jessica Lelieveld hun werk exposeerden, waren op zondagavond zangeres Jildou Duiven en pianist Sjoerd Hiemstra, samen een jazzduo, te horen en te zien.

Het was een drukbezochte en gevarieerde route. De deelnemers waren ook tevreden over de goede reacties en/of verkoop.

De evaluatie en het ophalen van het werk, op 22 mei bij Ans Advokaat in de Paardestal, was een gezellige bijeenkomst met lekkernijen.

Rianne Kooijman

 

Hans van der Mark Open Atelierroute Noordenveld 2023 Roden

Olesia Liashova Open Atelierroute Noordenveld 2023 Peize Fibreations

Ruth Assink Open Atelierroute Noordenveld 2023 Peize

Hans van der Mark

Olesia Liashova

Ruth Assink

 

Presentatie aan gemeenteraadsleden

Op 27 juni was er een presentatie van verenigingen en organisaties in de gemeente aan de nieuwe raadsleden. Er waren 17 raadsleden aanwezig. Sonja en Jelly hebben op enthousiaste wijze getracht aandacht voor Verkuno te trekken. T.b.v. deze presentatie is een banner aangeschaft met de tekst ‘kunst kleurt het leven’. Deze banner is voor meerdere doeleinden te gebruiken. Tijdens deze bijeenkomst is kennisgemaakt met Sacha Kraan, de nieuwe cultuurcoach van de gemeente. De cultuurcoach houdt zich via de werkgroep educatie bezig met het ontwikkelen van bepaalde educatieve activiteiten.

 

Wat een kunst 2022

Op 3 september waren tijdens dit festival te Roden namens Verkuno Sonja, Mariet en Angelien aanwezig. Voor een volgende keer is het wenselijk de kraam voor bezoekers wat aantrekkelijker aan te kleden.

 

SAMENWERKING MET K38

 

De samenwerking met K38 wordt op meerdere wijze vormgegeven.

 

Op bestuurlijk niveau

Verkuno draagt statutair beurtelings met CKR bestuursleden voor K38 voor. Dit waren recentelijk Sonja Leutholff en Marleen van Engelen. Marleen van Engelen wilde graag stoppen als bestuurslid. Atty van der Mark is haar opgevolgd.

 

Het Inhoudelijk Overleg

In het Inhoudelijk Overleg worden de expositiejaarprogramma´s vastgesteld. In dit overeleg hebben vertegenwoordigers van de CKR, Verkuno, de Werkgroep Programmering van K38 en de voorzitter van K38 zitting. Voor Verkuno zijn dit Atty van der Mark en Jelly van den Bosch.

 

De Werkgroep Educatie van K38

Het doel van deze werkgroep is om een spilfunctie te vervullen tussen scholen en exposities in K38. Per jaar Ze zullen jaarlijks enkele exposities oormerken als geschikt om lessen bij te maken en rondleidingen aan te beiden. Verder is de werkgroep drukdoende om workshops en lezingenreeksen voor de boven ruimte te organiseren.

Evert van der Kolk vertegenwoordigt Verkuno in deze werkgroep. Marleen van Engelen vertrok ook uit deze werkgroep.

 

DE INVENTARIS

 

Jelly van den Bosch beheert het Verkuno-archief en Mariet Schedler beheert onze bibliotheek Er is materiaal voor opbouw van tentoonstelling in de bergkast beneden in K38. In de bovenruimte staat onze dvd speler.